مجید جعفرتفرشی

درباره من

دکتر مجید جعفرتفرشی
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک حالت جامد @ دانشکده فیزیک

...

محقق گوگل

(1403/2/31)

استنادات

1062

h-index

15

i10-index

27

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1403/3/3)

استنادات

771

مقالات

56

h-index

13

مؤلفین همکار

68

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

کارشناسی

خوارزمی

تجارب

1399 - 1398

معاونت پژوهشی دانشکده فیزیک

دانشگاه سمنان

1378

هیئت علمی دانشگاه سمنان

دانشکاه سمنان

1375

هیئت علمی گروه مواد و متالوژی

سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

مهارت ها

نانوساختارها

رشد بلور

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/29
Structural and electronic properties of hydrogen doped Wurtzite ZnO
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE(2018)
9111340001, ^مجید جعفرتفرشی, محمد رضا محمدی زاده*, ^مصطفی فضلی
Effect of impurities on the optical properties of KTP single crystals grown from flux
پژوهش فیزیک ایران(2017)
حمیده ذالیانی*, ^مجید جعفرتفرشی, داریوش سوری
هم نهشت نانوذراتKTiOPO به روشهای گرمابی و هم رسوبی و بررسی خواص آنها
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2017)
9021334001, ^مجید جعفرتفرشی*, ^مصطفی فضلی, ^مهدی بهزاد
The effects of indium precursors on the structural, optical and electrical properties of nanostructured thin ZnO films
MATERIALS LETTERS(2017)
9411340003, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
Synthesis, Characterization, and Gas Sensing Properties of In-doped ZnO Nanopowders
Nanochemistry Research (NCR)- مصوب کارگروه(2017)
ساناز علمداری, مرتضی ساسانی قمصری*, ^مجید جعفرتفرشی
تاثیر بار بر خواص ساختاری اکسیدروی آلاییده به هیدروژن
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2018)
9111340001, ^مصطفی فضلی*, محمدرضا محمدی زاده, ^مجید جعفرتفرشی
String orders in the Luttinger liquid phase of one-dimensional spin-1/2 systems
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2019)
9321340001, ^مجید جعفرتفرشی, سعید مهدوی فر*
A facile route for synthesis of highly pure α-CaB4O7 compound
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9311340002, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
ساخت و بررسی خواص دی الکتریک سرامیکهای اکسید روی آلائیده به هافنیوم
دنیای نانو(ترویجی)(2018)
9412339004, 9411340003, ^مجید جعفرتفرشی*
سنتز و مطالعه خواص نانو ذرات اکسید روی آلائیده به عنصر گالیم با قابلیت کاربردهای فوتونیکی
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2018)
9411340003, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
The effects of gadolinium doping on the structural, morphological, optical, and photoluminescence properties of zinc oxide nanoparticles prepared by co-precipitation method
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2018)
9511340002, ^مجید جعفرتفرشی*
Effects of solution concentration and capping agents on the properties of potassium titanyl phosphate noparticles synthesized using a co-precipitation method
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS(2018)
9021334001, ^مجید جعفرتفرشی*, ^مصطفی فضلی
The optical properties of silicon carbide thin films prepared by HWCVD from pure silane and methane under various total gas partial pressure
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, 9411339010, ^مجید جعفرتفرشی
Preparation and characterization of gallium‑doped zinc oxide/ polystyrene nanocomposite scintillator for alpha particles detection
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
9411340003, ^مجید جعفرتفرشی, مرتضی ساسانی قمصری*
Effects of various types of hydrogen dopants on optical properties of ZnO
OPTIK(2019)
فهیمه بوستان افروز*, ^مجید جعفرتفرشی, محمد رضا محمدی زاده, ^مصطفی فضلی
Synthesis & Characterization of CaB4O7 Powder by Solid-State Reaction
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق )(2019)
9311340002*, ^مجید جعفرتفرشی, مرتضی ساسانی قمصری
ZnO‑doped KCl single crystal with enhanced UV emission lines
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
محسن شیعه پور, سمیه سلگی, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
Ultra-thin Hafnium doped ZnO films with enhanced optical transparency and electrical conductivity
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
ساناز علمداری, عاطفه کارخانه, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
Strong yellow-orange emission from aluminum and Indium co-doped ZnO nanostructures with potential for increasing the color gamut of displays
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
ساناز علمداری, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
Preparation and characterization of GO-ZnO nanocomposite for UV detection application
OPTICAL MATERIALS(2019)
ساناز علمداری*, مرتضی ساسانی قمصری, حسین آفریده, عقیل محمدی, شایان گرانمایه, ^مجید جعفرتفرشی, ^محمد حسین احسانی, محمد حسین مجلس ارا
تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت اکسید روی آلائیده به عنصر گالیم جهت استفاده در آشکارسازهای نوری و مواد سوسوزن
پژوهش سیستم های بس ذره ای(2019)
ساناز علمداری*, مرتضی ساسانی قمصری, ^مجید جعفرتفرشی
Preparation and scintillating study of ZnO: Hf ceramic to gamma rays
OPTIK(2020)
عاطفه کاخانه, ^ساناز علمداری, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری, حسین آفریده, یون سانگ کیم
Influence of weak frustration on quench dynamics of 1D spin-1/2 ANNNI model
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2020)
9321340001, ^مجید جعفرتفرشی*, سعید مهدوی فر
Modulation of quantum transport properties in singlelayer phosphorene nanoribbons using planar elastic strains
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE(2019)
9211340001, ^مجید جعفرتفرشی, نادیا سلامی, علی اصغرشکری*
Optimization of Gallium concentration to improve the performance of ZnO nanopowders for nanophotonic applications
CERAMICS INTERNATIONAL(2020)
9411340003, مرتضی ساسانی قمصری*, ^مجید جعفرتفرشی
A novel method for synthesis of CaB4O7 compound using ammonium pentaborate
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9311340002, ^مجید جعفرتفرشی, مرتضی ساسانی قمصری*
سنتز ترکیب ایتریم کلسیم بورات به روش واکنش حالت جامد تک مرحله ای و مشخصه یابی ساختاری آن
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2020)
9311340002, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
The investigation of scintillation properties of gadolinium doped zinc oxide nanoparticles for nuclear radiation detection
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND(2020)
9511340002, ^مجید جعفرتفرشی*
Luminescence and scintillation characterization of Silver doped KCl single crystal grown by Czochralski technique for photonic applications
Nanochemistry Research (NCR)- مصوب کارگروه(2019)
^ساناز علمداری, محمد همتی, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری, حسین آفریده, عقیل محمدی, یونگ سانگ کیم, محمد حسین مجلس آرا
Gadolinium doping affecting on structural, magnetic and dielectric properties of ZnO nanoparticles
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2020)
9511340002, ^مجید جعفرتفرشی*
Preparation and Characterization of Zinc Oxide Nanoparticles Using Leaf Extract of Sambucus ebulus
Applied Sciences-Basel(2020)
^ساناز علمداری*, مرتضی ساسانی قمصری, چان لی, وجه هان, هونگ هو پارک, ^مجید جعفرتفرشی, حسین افریده, محمد حسین مجلس آرا
Synthesis condition effects on the emission enhancement of YBO3 powder
OPTIK(2020)
9311340002, مرتضی ساسانی قمصری*, ^مجید جعفرتفرشی, رضا کاروانه
The effects of solution pH on structural, optical and electrical properties of KTiOPO4(KTP) nanoparticles synthesized by hydrothermal method
OPTICAL MATERIALS(2020)
الهه غریب شاهیان, ^مجید جعفرتفرشی*, ^مهدی بهزاد
Novel scintillation properties by entrapping ZnO: Ga nanocrystals in epoxy polymer
PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY(2020)
9411340003, مرتضی ساسانی قمصری*, ^مجید جعفرتفرشی
Nonlinear Optical Crystals for Second Harmonic Generation
CRYSTALLOGRAPHY REPORTS(2019)
سمیه سلگی*, ^مجید جعفرتفرشی, مرتضی ساسانی قمصری
بررسی اثر غلظت ال – آلانین به عنوان عامل پوششی بر اندازه، کیفیت ساختاری و ریختارشناسی نانو ذرات KTiOPO4 سنتزشده به روش هم رسوبی
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2021)
الهه غریب شاهیان*, ^مجید جعفرتفرشی
Facile synthesis of ZnO/CWO nanocomposite with brilliant enhanced optical response
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES(2022)
^مجید جعفرتفرشی*, ^ساناز علمداری
Novel synthesis of KTP nanoparticles by combustion method using urea and glycine fuels
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2022)
نوشین مداری, الهه غریب شاهیان*, ^مجید جعفرتفرشی
Synthesize and optical response of ZnO/CdWO4: Ce nanocomposite with high sensitivity detection of ionizing radiations
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY(2022)
^ساناز علمداری, محمد حسین مجلس آرا*, ^مجید جعفرتفرشی
Preparation and Characterization of ZnO and CdWO4 Nanopowders for Radiation Sensing
Progress in Physics of Applied Materials(2021)
^ساناز علمداری*, ^مجید جعفرتفرشی, مرتضی ساسانی, محمدحسین مجلس آرا
Highly sensitive and wide-range flexible sensor based on hybrid BaWO4@CS nanocomposite
CERAMICS INTERNATIONAL(2022)
9711531006, ^مجید جعفرتفرشی*, ^محمد حسین احسانی, ^ساناز علمداری
Facile Synthesis and Characterization of Highly Luminescent Bi2WO6 Nanoparticles for Photonic Application
Nanochemistry Research (NCR)(2022)
میترا مدنی, محمد منصوریان, ^ساناز علمداری*, ^امید میرزائی, ^مجید جعفرتفرشی
Enhanced photosensitivity of heterostructure SiO2/Bi2WO6/GO composite nanoparticles
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2022)
میترا مدنی, محمد منصوریان, سانازعلمداری*, ^امید میرزائی, ^مجید جعفرتفرشی
Cerium doped Tungsten-Based Compounds for Thermoluminescence Application
Progress in Physics of Applied Materials(2022)
^ساناز علمداری*, 9911189002, ^امید میرزائی, ^مجید جعفرتفرشی, محمد حسین مجلس آرا, ^محمد تجلی, مرتض ساسانی, عقیل محمدی
Green synthesis of multifunctional ZnO/chitosan nanocomposite film using wild Mentha pulegium extract for packaging applications
Surfaces and Interfaces(2022)
^ساناز علمداری*, ^امید میرزائی, 9811189021, ^مجید جعفرتفرشی, مرتضی ساسانی قمصری, سمیه سلمانی شیک, Kyu-YeonLee, محمدحسین مجلس آرا, Hyung-Ho Park
Synthesis, Characterization and Scintillation Response of ZnWO4-GO Nanocomposite
Journal of Composites and Compounds(2022)
9911531001, ^مجید جعفرتفرشی*, ^ساناز علمداری
Highly stable Ga-doped ZnO/polystyrene nanocomposite film with narrow-band cyan emission
Journal of Semiconductors(2022)
^ساناز علمداری, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی
Theoretical and experimental investigation of the effect of Acetic and formic acids as capping agents on the morphology of KTiOPO4 nanoparticles
Nanochemistry Research (NCR)(2023)
الهه غریب شاهیان*, فاطمه شکری, محمد سعید بزدانی, ^مجید جعفرتفرشی
.Immobilization of ZnO:Ga nanocrystals in a polystyrene/cellulose matrix: A novel hybrid nanocomposite photocatalyst for future photo energy application
COMPOSITES PART B-ENGINEERING(2023)
^ساناز علمداری*, ^امید میرزائی, ^مجید جعفرتفرشی, ریچارد رالف
Erbium doped Barium Tungstate-Chitosan Nanocomposite: Luminescent Properties
Progress in Physics of Applied Materials(2023)
^ساناز علمداری*, 9711531006, ^مجید جعفرتفرشی, ^محمد حسین احسانی
تاثیر پیشماده بر روی خواص نانوبلورهای اکسیدروی آلاییده با ایندیم و سنتز شده به روش سل ژل
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
ساناز علمداری, مرتضی ساسانی قمصری, ^مجید جعفرتفرشی*
تاثیر هسته گذاری بر خواص تک بلورهای KCl رشد یافته به روش چکرالسکی
چهارمین کنفرانس رشدبلور ایران(2016-05-26)
9312339008*, ^مجید جعفرتفرشی, 9311340002
تاثیر تابش UV بر خواص ساختاری نانو بلورهای اکسیدروی با آلائیدگی ایندیم
چهارمین کنفرانس رشدبلور ایران(2016-05-26)
ساناز علمداری, مرتضی ساسانی قمصری, ^مجید جعفرتفرشی
بررسی رفتار خاص نقره در سنتز نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا نقره
چهارمین کنفرانس رشدبلور ایران(2016-05-26)
9211339006*, ^مجید جعفرتفرشی, ^مصطفی فضلی
بررسی خواص ساختاری نانو ذرات اکسید روی آلاییده با عناصر مس و نیکل سنتز شده به روش احتراق
چهارمین کنفرانس رشدبلور ایران(2016-05-26)
9211339010*, ^مجید جعفرتفرشی, ^مصطفی فضلی
سنتز نانو ذرات KTiOPO4 به روش هم رسوبی با استفاده از عامل پوششیTEA
کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۵(2016-08-22)
9021334001*, ^مجید جعفرتفرشی, ^مصطفی فضلی
تاثیر حالت های مختلف ناخالصی هیدروژن بر خواص الکترونی و ساختاری اکسید روی
سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2017-02-01)
9111340001*, ^مجید جعفرتفرشی, محمدرضا محمدی زاده, ^مصطفی فضلی
تاثیر فشار جزیی گاز بر ضریب شکست لایه های نازک سیلیکون کرباید تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی سیم داغ از گازهای متان و سیلان
کنفرانس فیزیک ایران(2017-08-28)
9411339010*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, ^مجید جعفرتفرشی
تهیه و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری لایههای نازک اکسیدروی با ناخالصی هافنیوم
کنفرانس فیزیک ایران 96(2017-08-28)
9412339004, ^مجید جعفرتفرشی*, 9411340003
تعیین انرژی های مشخصه در لایه نازک سیلیکون کرباید ساخته شده به روش بخار شیمیایی با سیم داغ در فشارهای گاز مختلف
کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری(2018-05-10)
9411339010, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, ^مجید جعفرتفرشی
تاثیر فشار جزیی گازهای ورودی بر خواص دی الکتریک لایه های نازک سیلیکون کرباید تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی با سیم داغ
کنفرانس فیزیک ایران(2018-08-27)
9411339010, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, ^مجید جعفرتفرشی
Synthesis, Characterization, and Gas Sensing Properties of In-doped ZnO Nanopowders
The ICNN 2018: 7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology(2018-09-26)
9411340003*, مرتضی ساسانی قمصری, ^مجید جعفرتفرشی
Growth and characterization of ZnO nanocrystals embedded in KCl single crystal matrix grown by Czochralski method
The ICNN 2018: 7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology(2018-09-26)
9318611019, 9411340003, ^مجید جعفرتفرشی*
تولید و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوبلورهای اکسیدروی آلائیده به گالیم
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷(2018-08-27)
ساناز علمداری, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
تولید و بررسی خواص اپتیکی/ساختاری نانوکامپوزیت اکسید روی-گرافن
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷(2018-08-27)
9511339011, 9411340003, ^مجید جعفرتفرشی*
تهیه و مشخصهیابی سرامیکهای اکسیدروی آلائیده به هافنیوم (ZnO:Hf)
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷(2018-08-27)
9412339004, ^مجید جعفرتفرشی*, 9411340003
Synthesis of Y2CaB10O19 (YCB) powder
The ICNN 2018: 7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology(2018-09-27)
9311340002*, ^مجید جعفرتفرشی, مرتض ساسانی قمصری
بررسی خواص میروساختار و دی الکتریک نانو ذرات ktp سنتز شده به روشه مرسوبی بااستفاده از عاملهای پوششی گلاسین و ال الانین
کنفرانس فیزیک 97(2018-08-27)
9021334001, ^مجید جعفرتفرشی*, ملیحه غریب شاهیان
سنتز و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی سرامیکهای اکسیدروی آلائیده با گالیوم
پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران ۱۳۹۷ - انجمن فیزیک ایران(2018-11-15)
9411340003*, مرتضی ساسانی قمصری, ^مجید جعفرتفرشی, 9412339004, 9511339011
تاثیر فشار گاز محفظه واکنش بر ساختار لایه های نازک سیلیکون کارباید تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی با سیم داغ
پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران(2018-11-15)
9411339010, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مجید جعفرتفرشی
بررسی تاثیر عامل پوششی پلی وینیل الکل بر اندازه و کیفیت ساختاری و اپتیکی نانو ذرات KTiOPO4KTP سنتز شده به روش هم رسوبی
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
الهه غریب شاهیان*, ^مجید جعفرتفرشی
اثر غلظت کم گادولینیوم بر خواص ساختاری، اپتیکی و مغناطیسی نانوبلورهای اکسیدروی
پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2021-01-27)
9511340002*, ^مجید جعفرتفرشی
Preparation and Characterization of Nanostructured Barium tungstate (BWO) for Fingerprints Detection Application
اولین کنفرانس بین‌المللی فیزیک (ICoP2021)/Ir-Ku-1st International Conference on Physics: Ir-Ku-ICoP 2021(2021-08-25)
9711531006, ^مجید جعفرتفرشی*, ^محمد حسین احسانی, ^ساناز علمداری
سنتز و مشخصه یابی لایه نازک،انعطاف پذیر،ضد میکروب و زیست تخریب پذیرنانوکامپوزیت BaWO4-Chitosan دارای نورتابی قوی برای کاربردهای حسگری پوشیدنی
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9711531006, ^مجید جعفرتفرشی, ^محمد حسین احسانی, ^ساناز علمداری*
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه پونه وحشی
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9911339003, 9911339001, ^محمد حسین احسانی, ^مجید جعفرتفرشی, ^ساناز علمداری*
بررسی تجربی و تئوریکی(محاسباتی) اثر عامل پوششی اگزالیک اسید بر مورفولوژی نانوذرات ktp
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2022-11-16)
الهه غریب شاهیان*, محمد سعید یزادنی, ^مجید جعفرتفرشی
Synthesize and Optical response of Er doped BaWO4 Nanostructure
International Conference on 8th. Researches in Science & Engineering & 5th.International Congress on Civil, Architecture and Urbanism in Asia 24 August. 2023, Kasem Bundit University, Bangkok, Thailan(2024-01-18)
9711531006, ^مجید جعفرتفرشی, ^محمد حسین احسانی, ^ساناز علمداری*
Synthesis and investigation of optical properties of double composite zinc tungstate / graphene oxide doped with manganese
ششمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو(2024-02-21)
9911531001, ^مجید جعفرتفرشی, ^ساناز علمداری*
سنتز سبز نانو ذرات نقره-كربن فعال و بررسي خواص فيزيكي, شيميايي و ضد باكتريايي
اسدي اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات به روش سبز با استفادهاز عصاره ي آويشن كوهي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها
خياط محمدامين(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوكامپوزيتهاي باريم تنگستات-كيتوسان داراي خواص آشكارسازي پرتوهاي يونيزان
همتي محمد(تاریخ دفاع: 1402/07/16) ، مقطع : دكتري
بررسي نانوكامپوزيت اكسيدروي–گرافن وخواص آنتي باكتريال آن
پاك روان شيوا(تاریخ دفاع: 1399/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليدومشخصه يابي نانوذرات اكسيد روي آلائيده با گادولينيوم براي آشكارسازي تابش هاي هسته اي
مژدي ميثم(تاریخ دفاع: 1398/12/12) ، مقطع : دكتري
تهيه و بررسي خواص اپتيكي و الكتريكي نانوكامپوزيتهاي اكسيد روي- گرافن
گرانمايه طبالونداني شايان(تاریخ دفاع: 1397/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه ومشخصه يابي نانوپودرهاي اكسيدروي آلائيده به عنصر گاليم براي آشكارسازي تابشهاي هسته اي
علمداري ساناز(تاریخ دفاع: 1398/06/13) ، مقطع : دكتري
تهيه ومشخصه يابي نانوپودرهاي اكسيدروي آلائيده به عنصر گاليم براي آشكارسازي تابشهاي هسته اي
علمداري ساناز(تاریخ دفاع: 1398/06/13) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر تهي جاي كربن روي گرافن با استفاده از نظريه تابع چگالي
فتح الهي پرشه عزيز(تاریخ دفاع: 1398/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تهي جاي كربن روي گرافن با استفاده از نظريه تابع چگالي
فتح الهي پرشه عزيز(تاریخ دفاع: 1398/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گذارفازكوانتومي ديناميكي درزنجيره ي اسپين -2/1
چراغي هادي(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : دكتري
بررسي گذارفازكوانتومي ديناميكي درزنجيره ي اسپين -2/1
چراغي هادي(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : دكتري
بررسي اثرناخالصي ها برخواص فيزيكي تك بلورهاي KCl رشديافته به روش چكراسكي
همتي محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرناخالصي ها برخواص فيزيكي تك بلورهاي KCl رشديافته به روش چكراسكي
همتي محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، مشخصه يابي و مطالعه خواص ساختاري تركيبات سازندهYCB(Y2CaB10O19)
سلگي سميه(تاریخ دفاع: 1397/12/13) ، مقطع : دكتري
اثر كشش بر روي عملكرد ترانزيستور اثر ميداني تونل زني بر پايه نانو ساختار هاي فسفرين
نعيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
نشاندن لايه هاي نازك طلا بر روي پالاديم و بررسي خواص فيزيكي آن با آنيل كردن
قادري فائزه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك سيليكون كربايد
فخرالدين مهرنوش(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات اكسيد روي آلائيده به ناخالصي هافنيوم به روش سل ژل و بررسي خواص آن
كارخانه عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر در رشد بلور در محيط فلاكس با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري
عبدي وليك چالي نعمت اله(تاریخ دفاع: 1396/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري واناديم پنتا اكسايد آلائيده به اكسيد روي به روش هيدروترمال
شوقي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي فرآيند سنتز احتراقي در توليد نانو ذرات
خيرخواهان سعيد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد تك بلورهاي KCl آلاييده به نانوذرات ZnO به روش چكرالسكي و بررسي خواص آنها
شيعه پور محسن(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر برگذار فردريكز در بلور مايع فرونماتيك پيچشي تحت ميدان مغناطيسي و اشعه ليزر
عبدالحسيني فايز(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو كامپوزيت آلومينا – زيركونيا – نقره به روش احتراق و بررسي خواص ان
سروش فائزه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذراتTiO2 آلاييده به روش سل- ژل
قشقائي پريسا(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص اپتيكي نانو ذرات زينك اكسايد سنتز شده به روش احتراق
غفوري سيداني شيرين(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري تاثير هيدروژن بر روي خواص اپتيكي و الكتروني اكسيد روي به كمك نظريه تابعي چگالي
بوستان افروز فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : دكتري
سنتز و رشد بلورها و نانوبلورهاي KTiPO4 با شكل و اندازه كنترل شده و بررسي خواص فيزيكي آنها
غريب شاهيان الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : دكتري
رشد تك بلور هاي سولفيد آهن به روش انتقال شيميايي بخار
لقائي نيما(تاریخ دفاع: 1394/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات پتاسيم تيتانيل فسفات
مداري ندا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه بر روي پارامتر هاي كنترل كننده خواص نانو ذرات سنتز شده توسط فرآيند احتراقي
سليمي آتنا(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات مغناطيسي فريت كبالت و بررسي خواص آن
ذبحي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات اكسيد روي (ZnO) آلائيده به ناخالصي هاي مختلف به روش احتراق
نصرتي شيره جين نويد(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات اكسيد روي به روش سنتز احتراقي
جاهدماديه الهام(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات آلومينا به روش سنتز احتراقي با استفاده از سوخت هاي تركيبي
نعيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد بلورهاي با روش هسته گذاري از بالا
آذرم محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/03/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حسين نياي سيويري صادق(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
جعفري ايوب زهره(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي تك بلور ها
دوست محمدي سعيده(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه خواص نور
ذالياني حميده(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد تك بلورها به روش انتقال شيميايي بخار
رمضاني زهرا(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص تك بلور هاي رشد يافته به روش
نيكمرام مينا(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز آلوميناي نانو ساختار به روش سل ژل در محيط آبي
رضايي حامد(تاریخ دفاع: 1389/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات الومينا به روش سنتز احتراقي با استفاده از سوخت هاي الي
شهرياري سميه(تاریخ دفاع: 1389/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و رشد تك بلور از تركيبات سه تايي به روش انتقال بخار شيميايي
فتحي امير(تاریخ دفاع: 1389/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نیم رساناهای آمورف
نیم رساناهای آمورف
فرآیند گرمایی در تولید نانوذرات (KTP)KTiOP4
دانشگاه سمنان(2019-01-06)
طراحی و ساخت سیستم لایه نشانی (چرخشی -پاششی) مجهز به امواج اولتراسونیک و حرارت دهی زیرلایه برای فیلم های میکرو و نانومتری
دانشگاه سمنان(2020-03-03)
تولید پودر عصاره گیاه آقطی- ذرات اکسیدروی با خاصیت ضد میکروبی و محافظتی اشعه فرابنفش جهت کاربرد در مراکز پزشکی
دانشگاه سمنان(2020-07-08)
تولید پودر عصاره گیاه آقطی- ذرات اکسیدروی با خاصیت ضد میکروبی و محافظتی اشعه فرابنفش جهت کاربرد در مراکز پزشکی
دانشگاه سمنان(2020-07-08)
طراحی و ساخت سیستم لایه نشانی (چرخشی -پاششی) مجهز به امواج اولتراسونیک و حرارت دهی زیرلایه برای فیلم های میکرو و نانومتری
دانشگاه سمنان(2020-03-03)
سنتز و مشخصه¬یابی نانوکامپوزیت تنگستات کادمیوم-اکسیدروی دارای خواص سوسوزنی(مجری اول)
(2021-05-10)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فیزیک پایه 1   (884 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مواد و متالورژی
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 مجازی   (657 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : حالت جامد
فیزیک پایه 3   (621 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ندارد
ترمودینامیک و مکانیک اماری1   (711 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ندارد
مبانی نانو فیزیک   (687 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : حالت جامد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
mtafreshi@semnan.ac.ir
(+98)2331533249

فرم تماس