مجید جعفرتفرشی

درباره من

دکتر مجید جعفرتفرشی
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک حالت جامد @ دانشکده فیزیک

...

محقق گوگل

(1399/12/14)

استنادات

298

h-index

9

i10-index

7

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1399/12/14)

استنادات

148

مقالات

33

h-index

7

مؤلفین همکار

42

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1365

کارشناسی

خوارزمی

تجارب

1399 - 1398

معاونت پژوهشی دانشکده فیزیک

دانشگاه سمنان

1378

هیئت علمی دانشگاه سمنان

دانشکاه سمنان

1375

هیئت علمی گروه مواد و متالوژی

سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

مهارت ها

نانوساختارها

رشد بلور

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Novel scintillation properties by entrapping ZnO: Ga nanocrystals in epoxy polymer
PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY(2020)
9411340003, مرتضی ساسانی قمصری*, ^مجید جعفرتفرشی
The effects of solution pH on structural, optical and electrical properties of KTiOPO4(KTP) nanoparticles synthesized by hydrothermal method
OPTICAL MATERIALS(2020)
الهه غریب شاهیان, ^مجید جعفرتفرشی*, ^مهدی بهزاد
Synthesis condition effects on the emission enhancement of YBO3 powder
OPTIK(2020)
9311340002, مرتضی ساسانی قمصری*, ^مجید جعفرتفرشی, رضا کاروانه
Preparation and Characterization of Zinc Oxide Nanoparticles Using Leaf Extract of Sambucus ebulus
Applied Sciences-Basel(2020)
^ساناز علمداری*, مرتضی ساسانی قمصری, چان لی, وجه هان, هونگ هو پارک, ^مجید جعفرتفرشی, حسین افریده, محمد حسین مجلس آرا
The investigation of scintillation properties of gadolinium doped zinc oxide nanoparticles for nuclear radiation detection
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND(2020)
9511340002, ^مجید جعفرتفرشی*
Gadolinium doping affecting on structural, magnetic and dielectric properties of ZnO nanoparticles
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2020)
9511340002, ^مجید جعفرتفرشی*
Influence of weak frustration on quench dynamics of 1D spin-1/2 ANNNI model
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2020)
9321340001, ^مجید جعفرتفرشی*, سعید مهدوی فر
Optimization of Gallium concentration to improve the performance of ZnO nanopowders for nanophotonic applications
CERAMICS INTERNATIONAL(2020)
9411340003, مرتضی ساسانی قمصری*, ^مجید جعفرتفرشی
Preparation and scintillating study of ZnO: Hf ceramic to gamma rays
OPTIK(2020)
عاطفه کاخانه, ^ساناز علمداری, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری, حسین آفریده, یون سانگ کیم
سنتز ترکیب ایتریم کلسیم بورات به روش واکنش حالت جامد تک مرحله ای و مشخصه یابی ساختاری آن
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2020)
9311340002, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
ZnO‑doped KCl single crystal with enhanced UV emission lines
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
محسن شیعه پور, سمیه سلگی, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
The optical properties of silicon carbide thin films prepared by HWCVD from pure silane and methane under various total gas partial pressure
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, 9411339010, ^مجید جعفرتفرشی
A novel method for synthesis of CaB4O7 compound using ammonium pentaborate
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9311340002, ^مجید جعفرتفرشی, مرتضی ساسانی قمصری*
Preparation and characterization of GO-ZnO nanocomposite for UV detection application
OPTICAL MATERIALS(2019)
ساناز علمداری*, مرتضی ساسانی قمصری, حسین آفریده, عقیل محمدی, شایان گرانمایه, ^مجید جعفرتفرشی, ^محمد حسین احسانی, محمد حسین مجلس ارا
Preparation and characterization of gallium‑doped zinc oxide/ polystyrene nanocomposite scintillator for alpha particles detection
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
9411340003, ^مجید جعفرتفرشی, مرتضی ساسانی قمصری*
Effects of various types of hydrogen dopants on optical properties of ZnO
OPTIK(2019)
فهیمه بوستان افروز*, ^مجید جعفرتفرشی, محمد رضا محمدی زاده, ^مصطفی فضلی
Ultra-thin Hafnium doped ZnO films with enhanced optical transparency and electrical conductivity
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
ساناز علمداری, عاطفه کارخانه, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت اکسید روی آلائیده به عنصر گالیم جهت استفاده در آشکارسازهای نوری و مواد سوسوزن
پژوهش سیستم های بس ذره ای(2019)
ساناز علمداری*, مرتضی ساسانی قمصری, ^مجید جعفرتفرشی
Modulation of quantum transport properties in singlelayer phosphorene nanoribbons using planar elastic strains
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE(2019)
9211340001, ^مجید جعفرتفرشی, نادیا سلامی, علی اصغرشکری*
Synthesis & Characterization of CaB4O7 Powder by Solid-State Reaction
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق )(2019)
9311340002*, ^مجید جعفرتفرشی, مرتضی ساسانی قمصری
Strong yellow-orange emission from aluminum and Indium co-doped ZnO nanostructures with potential for increasing the color gamut of displays
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
ساناز علمداری, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
String orders in the Luttinger liquid phase of one-dimensional spin-1/2 systems
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2019)
9321340001, ^مجید جعفرتفرشی, سعید مهدوی فر*
A facile route for synthesis of highly pure α-CaB4O7 compound
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9311340002, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
سنتز و مطالعه خواص نانو ذرات اکسید روی آلائیده به عنصر گالیم با قابلیت کاربردهای فوتونیکی
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2018)
9411340003, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
The effects of gadolinium doping on the structural, morphological, optical, and photoluminescence properties of zinc oxide nanoparticles prepared by co-precipitation method
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2018)
9511340002, ^مجید جعفرتفرشی*
تاثیر بار بر خواص ساختاری اکسیدروی آلاییده به هیدروژن
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2018)
9111340001, ^مصطفی فضلی*, محمدرضا محمدی زاده, ^مجید جعفرتفرشی
ساخت و بررسی خواص دی الکتریک سرامیکهای اکسید روی آلائیده به هافنیوم
دنیای نانو(2018)
9412339004, 9411340003, ^مجید جعفرتفرشی*
Effects of solution concentration and capping agents on the properties of potassium titanyl phosphate noparticles synthesized using a co-precipitation method
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS(2018)
9021334001, ^مجید جعفرتفرشی*, ^مصطفی فضلی
Structural and electronic properties of hydrogen doped Wurtzite ZnO
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE(2018)
9111340001, ^مجید جعفرتفرشی, محمد رضا محمدی زاده*, ^مصطفی فضلی
Effect of impurities on the optical properties of KTP single crystals grown from flux
پژوهش فیزیک ایران(2017)
حمیده ذالیانی*, ^مجید جعفرتفرشی, داریوش سوری
هم نهشت نانوذراتKTiOPO به روشهای گرمابی و هم رسوبی و بررسی خواص آنها
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2017)
9021334001, ^مجید جعفرتفرشی*, ^مصطفی فضلی, ^مهدی بهزاد
The effects of indium precursors on the structural, optical and electrical properties of nanostructured thin ZnO films
MATERIALS LETTERS(2017)
9411340003, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
بررسی تاثیر عامل پوششی پلی وینیل الکل بر اندازه و کیفیت ساختاری و اپتیکی نانو ذرات KTiOPO4KTP سنتز شده به روش هم رسوبی
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
الهه غریب شاهیان*, ^مجید جعفرتفرشی
تاثیر فشار گاز محفظه واکنش بر ساختار لایه های نازک سیلیکون کارباید تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی با سیم داغ
پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران(2018-11-15)
9411339010, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی*, ^مجید جعفرتفرشی
سنتز و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی سرامیکهای اکسیدروی آلائیده با گالیوم
پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران ۱۳۹۷ - انجمن فیزیک ایران(2018-11-15)
9411340003*, مرتضی ساسانی قمصری, ^مجید جعفرتفرشی, 9412339004, 9511339011
Synthesis of Y2CaB10O19 (YCB) powder
The ICNN 2018: 7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology(2018-09-27)
9311340002*, ^مجید جعفرتفرشی, مرتض ساسانی قمصری
Synthesis, Characterization, and Gas Sensing Properties of In-doped ZnO Nanopowders
The ICNN 2018: 7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology(2018-09-26)
9411340003*, مرتضی ساسانی قمصری, ^مجید جعفرتفرشی
Growth and characterization of ZnO nanocrystals embedded in KCl single crystal matrix grown by Czochralski method
The ICNN 2018: 7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology(2018-09-26)
9318611019, 9411340003, ^مجید جعفرتفرشی*
تولید و بررسی خواص اپتیکی/ساختاری نانوکامپوزیت اکسید روی-گرافن
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷(2018-08-27)
9511339011, 9411340003, ^مجید جعفرتفرشی*
بررسی خواص میروساختار و دی الکتریک نانو ذرات ktp سنتز شده به روشه مرسوبی بااستفاده از عاملهای پوششی گلاسین و ال الانین
کنفرانس فیزیک 97(2018-08-27)
9021334001, ^مجید جعفرتفرشی*, ملیحه غریب شاهیان
تهیه و مشخصهیابی سرامیکهای اکسیدروی آلائیده به هافنیوم (ZnO:Hf)
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷(2018-08-27)
9412339004, ^مجید جعفرتفرشی*, 9411340003
تاثیر فشار جزیی گازهای ورودی بر خواص دی الکتریک لایه های نازک سیلیکون کرباید تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی با سیم داغ
کنفرانس فیزیک ایران(2018-08-27)
9411339010, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, ^مجید جعفرتفرشی
تولید و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوبلورهای اکسیدروی آلائیده به گالیم
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷(2018-08-27)
ساناز علمداری, ^مجید جعفرتفرشی*, مرتضی ساسانی قمصری
تعیین انرژی های مشخصه در لایه نازک سیلیکون کرباید ساخته شده به روش بخار شیمیایی با سیم داغ در فشارهای گاز مختلف
کنفرانس ملی میکرو و نانوفناوری(2018-05-10)
9411339010, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, ^مجید جعفرتفرشی
تهیه و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری لایههای نازک اکسیدروی با ناخالصی هافنیوم
کنفرانس فیزیک ایران 96(2017-08-28)
9412339004, ^مجید جعفرتفرشی*, 9411340003
تاثیر فشار جزیی گاز بر ضریب شکست لایه های نازک سیلیکون کرباید تهیه شده به روش رسوب بخار شیمیایی سیم داغ از گازهای متان و سیلان
کنفرانس فیزیک ایران(2017-08-28)
9411339010*, ^فاطمه شریعتمدار طهرانی, ^مجید جعفرتفرشی
تاثیر حالت های مختلف ناخالصی هیدروژن بر خواص الکترونی و ساختاری اکسید روی
سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2017-02-01)
9111340001*, ^مجید جعفرتفرشی, محمدرضا محمدی زاده, ^مصطفی فضلی
سنتز نانو ذرات KTiOPO4 به روش هم رسوبی با استفاده از عامل پوششیTEA
کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۵(2016-08-22)
9021334001*, ^مجید جعفرتفرشی, ^مصطفی فضلی
بررسی رفتار خاص نقره در سنتز نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا نقره
چهارمین کنفرانس رشدبلور ایران(2016-05-26)
9211339006*, ^مجید جعفرتفرشی, ^مصطفی فضلی
تاثیر هسته گذاری بر خواص تک بلورهای KCl رشد یافته به روش چکرالسکی
چهارمین کنفرانس رشدبلور ایران(2016-05-26)
9312339008*, ^مجید جعفرتفرشی, 9311340002
بررسی خواص ساختاری نانو ذرات اکسید روی آلاییده با عناصر مس و نیکل سنتز شده به روش احتراق
چهارمین کنفرانس رشدبلور ایران(2016-05-26)
9211339010*, ^مجید جعفرتفرشی, ^مصطفی فضلی
تاثیر تابش UV بر خواص ساختاری نانو بلورهای اکسیدروی با آلائیدگی ایندیم
چهارمین کنفرانس رشدبلور ایران(2016-05-26)
ساناز علمداری, مرتضی ساسانی قمصری, ^مجید جعفرتفرشی
تاثیر پیشماده بر روی خواص نانوبلورهای اکسیدروی آلاییده با ایندیم و سنتز شده به روش سل ژل
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
ساناز علمداری, مرتضی ساسانی قمصری, ^مجید جعفرتفرشی*
سنتز و رشد تك بلور از تركيبات سه تايي به روش انتقال بخار شيميايي
فتحي امير(تاریخ دفاع: 1389/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات الومينا به روش سنتز احتراقي با استفاده از سوخت هاي الي
شهرياري سميه(تاریخ دفاع: 1389/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز آلوميناي نانو ساختار به روش سل ژل در محيط آبي
رضايي حامد(تاریخ دفاع: 1389/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص تك بلور هاي رشد يافته به روش
نيكمرام مينا(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد تك بلورها به روش انتقال شيميايي بخار
رمضاني زهرا(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي تك بلور ها
دوست محمدي سعيده(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد بلورهاي با روش هسته گذاري از بالا
آذرم محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/03/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات آلومينا به روش سنتز احتراقي با استفاده از سوخت هاي تركيبي
نعيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات اكسيد روي به روش سنتز احتراقي
جاهدماديه الهام(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات اكسيد روي (ZnO) آلائيده به ناخالصي هاي مختلف به روش احتراق
نصرتي شيره جين نويد(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات مغناطيسي فريت كبالت و بررسي خواص آن
ذبحي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه بر روي پارامتر هاي كنترل كننده خواص نانو ذرات سنتز شده توسط فرآيند احتراقي
سليمي آتنا(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات پتاسيم تيتانيل فسفات
مداري ندا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد تك بلور هاي سولفيد آهن به روش انتقال شيميايي بخار
لقائي نيما(تاریخ دفاع: 1394/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و رشد بلورها و نانوبلورهاي KTiPO4 با شكل و اندازه كنترل شده و بررسي خواص فيزيكي آنها
غريب شاهيان الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : دكتري
بررسي نظري تاثير هيدروژن بر روي خواص اپتيكي و الكتروني اكسيد روي به كمك نظريه تابعي چگالي
بوستان افروز فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص اپتيكي نانو ذرات زينك اكسايد سنتز شده به روش احتراق
غفوري سيداني شيرين(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذراتTiO2 آلاييده به روش سل- ژل
قشقائي پريسا(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو كامپوزيت آلومينا – زيركونيا – نقره به روش احتراق و بررسي خواص ان
سروش فائزه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر برگذار فردريكز در بلور مايع فرونماتيك پيچشي تحت ميدان مغناطيسي و اشعه ليزر
عبدالحسيني فايز(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد تك بلورهاي KCl آلاييده به نانوذرات ZnO به روش چكرالسكي و بررسي خواص آنها
شيعه پور محسن(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي فرآيند سنتز احتراقي در توليد نانو ذرات
خيرخواهان سعيد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري واناديم پنتا اكسايد آلائيده به اكسيد روي به روش هيدروترمال
شوقي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر در رشد بلور در محيط فلاكس با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري
عبدي وليك چالي نعمت اله(تاریخ دفاع: 1396/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات اكسيد روي آلائيده به ناخالصي هافنيوم به روش سل ژل و بررسي خواص آن
كارخانه عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك سيليكون كربايد
فخرالدين مهرنوش(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نشاندن لايه هاي نازك طلا بر روي پالاديم و بررسي خواص فيزيكي آن با آنيل كردن
قادري فائزه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر كشش بر روي عملكرد ترانزيستور اثر ميداني تونل زني بر پايه نانو ساختار هاي فسفرين
نعيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
سنتز، مشخصه يابي و مطالعه خواص ساختاري تركيبات سازندهYCB(Y2CaB10O19)
سلگي سميه(تاریخ دفاع: 1397/12/13) ، مقطع : دكتري
بررسي اثرناخالصي ها برخواص فيزيكي تك بلورهاي KCl رشديافته به روش چكراسكي
همتي محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرناخالصي ها برخواص فيزيكي تك بلورهاي KCl رشديافته به روش چكراسكي
همتي محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گذارفازكوانتومي ديناميكي درزنجيره ي اسپين -2/1
چراغي هادي(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : دكتري
بررسي گذارفازكوانتومي ديناميكي درزنجيره ي اسپين -2/1
چراغي هادي(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر تهي جاي كربن روي گرافن با استفاده از نظريه تابع چگالي
فتح الهي پرشه عزيز(تاریخ دفاع: 1398/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تهي جاي كربن روي گرافن با استفاده از نظريه تابع چگالي
فتح الهي پرشه عزيز(تاریخ دفاع: 1398/08/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه ومشخصه يابي نانوپودرهاي اكسيدروي آلائيده به عنصر گاليم براي آشكارسازي تابشهاي هسته اي
علمداري ساناز(تاریخ دفاع: 1398/06/13) ، مقطع : دكتري
تهيه ومشخصه يابي نانوپودرهاي اكسيدروي آلائيده به عنصر گاليم براي آشكارسازي تابشهاي هسته اي
علمداري ساناز(تاریخ دفاع: 1398/06/13) ، مقطع : دكتري
تهيه و بررسي خواص اپتيكي و الكتريكي نانوكامپوزيتهاي اكسيد روي- گرافن
گرانمايه طبالونداني شايان(تاریخ دفاع: 1397/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليدومشخصه يابي نانوذرات اكسيد روي آلائيده با گادولينيوم براي آشكارسازي تابش هاي هسته اي
مژدي ميثم(تاریخ دفاع: 1398/12/12) ، مقطع : دكتري

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فیزیک پایه 1   (160 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مواد و متالورژی
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 مجازی   (153 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : حالت جامد
فیزیک پایه 3   (160 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ندارد
ترمودینامیک و مکانیک اماری1   (182 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : ندارد
مبانی نانو فیزیک   (137 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : حالت جامد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
mtafreshi@semnan.ac.ir
(+98)2331533249

فرم تماس